KHÁCH HÀNG YÊU THÍCH NHẤT

Liệu trình nổi bật

Beauty

Vikim tảo biển

Massage

Tái tạo da

Therapy

Nâng cơ 3D

Liệu trình

Dành cho da mặt

Classic Facial

Làm Sạch Và Cấp Ẩm

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

5.HEAD AND SHOUDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN

6.SOFT SKIN & HYDRATION / ƯỠNG CHẤT BẰNG MÁY

7.UV PROTECTION / BẢO VỆ

1.950.000 VND

Renewal Miracle Facial Treatment

Liệu Trình Tái Tạo Da

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.MALIC ACID FACIAL MASSAGE / TÁI TẠO VỚI MIRACLE

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ<

5.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

6.SOFT SKIN AND HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

7.UV PROTECTION

2.150.000 VND

Mandelic Facial

Giảm Thâm Với Mandelic

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.MANDELIC / TÁI TẠO VỚI MANDELC

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

5.HEAD ANG SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN

6.SOFT SKIN AND HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

7.HYDRATION AND UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

2.150.000 VND

Laser Facial

Liệu Trình Lazer

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.LASER TONING & SPOT REMOVAL / ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER

5.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

6.HEAD AND SHOULDER MASSAGE/ MASSAGE THƯ GIÃN

7.SOFT SKIN & HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

8.UV PROTECTION / BẢO VỆ

2.950.000 VND

Double Light “Laser + Opt”

Laser Trị Nám Tái Tạo “Opt”

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.ANTI-AGING WITH OPT / TRẺ HÓA VỚI OPT

5.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

6.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

7.SOFT SKIN & HYRRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

8.UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

3.500.000 VND

Anti-Anging Radio Wave Firming

Nâng Cơ Bằng Công Nghệ 3D

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.RADIO WAVE FIRMING / NÂNG CƠ 3D

5.LIFTING MASK / MASSAGE NÂNG CƠ

6.LIFTING MASK / MẶT NẠ NÂNG CƠ

7.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

8.SOFT SKIN & HYDRATION/ DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

9.UV PROTECTION/ BẢO VỆ

2.950.000 VND

Anti-Aging Facial Treatment “Opt”

Tái Tạo Với Công Nghệ “Opt”

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.ANTI-AGING WITH OPT / TRẺ HÓA VỚI OPT

5.SOFT SKIN & HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

6.BRIGHTENING MASK / MẶT NẠ TRẮNG SÁNG

7.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

8.HYDRATION & UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

2.950.000 VND

Seaweed Needle Facial Treatment

Vi Kim Tảo Biển Jaloux

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

3.SEAWEED NEEDLE MASSAGE / MASSAGE VI KIM TẢO BIỂN

4.CALM & CIRCULATION / CHỜ ĐỢI TÁI TẠO VÀ TUẦN HOÀN

5.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

6.UV PROTECTION / BẢO VỆ

4.000.000 VND

Classic Facial

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

5.HEAD AND SHOUDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN

6.SOFT SKIN & HYDRATION / ƯỠNG CHẤT BẰNG MÁY

7.UV PROTECTION / BẢO VỆ

1.950.000 VND

Renewal Miracle Facial Treatment

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.MALIC ACID FACIAL MASSAGE / TÁI TẠO VỚI MIRACLE

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ<

5.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

6.SOFT SKIN AND HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

7.UV PROTECTION

2.150.000 VND

Mandelic Facial

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.MANDELIC / TÁI TẠO VỚI MANDELC

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

5.HEAD ANG SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN

6.SOFT SKIN AND HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

7.HYDRATION AND UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

2.150.000 VND

Laser Facial

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.LASER TONING & SPOT REMOVAL / ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER

5.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

6.HEAD AND SHOULDER MASSAGE/ MASSAGE THƯ GIÃN

7.SOFT SKIN & HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

8.UV PROTECTION / BẢO VỆ

2.950.000 VND

Double Light “Laser + Opt”

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.ANTI-AGING WITH OPT / TRẺ HÓA VỚI OPT

5.CUSTOMIZED MASK / MẶT NẠ ĐIỀU TRỊ

6.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

7.SOFT SKIN & HYRRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

8.UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

3.500.000 VND

Anti-Anging Radio Wave Firming

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.RADIO WAVE FIRMING / NÂNG CƠ 3D

5.LIFTING MASK / MASSAGE NÂNG CƠ

6.LIFTING MASK / MẶT NẠ NÂNG CƠ

7.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

8.SOFT SKIN & HYDRATION/ DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

9.UV PROTECTION/ BẢO VỆ

2.950.000 VND

Anti-Aging Facial Treatment “Opt”

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.REGENARATIVE MASSAGE / MASSAGE TÁI TẠO

3.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

4.ANTI-AGING WITH OPT / TRẺ HÓA VỚI OPT

5.SOFT SKIN & HYDRATION / DƯỠNG CHẤT BẰNG CÔNG NGHỆ

6.BRIGHTENING MASK / MẶT NẠ TRẮNG SÁNG

7.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

8.HYDRATION & UV PROTECTION / NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO VỆ

2.950.000 VND

Seaweed Needle Facial Treatment

1.FACE WASHING / LÀM SẠCH DA

2.DEEP ANCE CLEASING / LẤY NHÂN MỤN

3.SEAWEED NEEDLE MASSAGE / MASSAGE VI KIM TẢO BIỂN

4.CALM & CIRCULATION / CHỜ ĐỢI TÁI TẠO VÀ TUẦN HOÀN

5.HEAD AND SHOULDER MASSAGE / MASSAGE THƯ GIÃN KIỂU ÂU

6.UV PROTECTION / BẢO VỆ

4.000.000 VND

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account